Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
Polityka prywatności

Poniższy dokument określa cel i zasady stosowane przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu w Serwisie.

 

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH INFORMACJI

1.1. Administrator serwisu, którym jest GEFEST.PL jest GEFEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w OŻARÓWIE MAZOWIECKIM przy  ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 3, kod 05-850 gromadzi i przetwarza wyłącznie niezbędne informacje, aby prawidłowo świadczyć Usługi i ulepszać funkcjonalność Serwisu. W tym celu zbiera i przetwarza dane, w tym dane osobowe Użytkowników, Pracodawców i Właścicieli hosteli. Dane osobowe, które Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu podaje w Formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane w celu realizacji Uslug.

1.2. Administrator serwisu jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W celu realizacji Usług, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Pracodawcom lub Właścicielom hosteli. Administrator serwisu nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawców lub Właścicieli hosteli. 

1.3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, Pracodawcy lub Właściciela hostelu i innych osób trzecich mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkowników oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkowników.

1.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, Pracodawcę lub Właściciela hostelu jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych, podanie tylko części wymaganych danych lub podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić Administratorowi serwisu realizację celów, dla których dane zostały podane. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu tworzą hasło dostępu do swoich kont oraz udostępniają Administratorowi serwisu następujące dane:

a) Pracodawca: nazwa firmy, data utworzenia firmy, numer REGON, numer NIP, typ pracodawcy, adres firmy, adres strony internetowej firmy, numer telefonu, e-mail, numer IP.

b) Właściciel hostelu: nazwa firmy, data utworzenia firmy, numer REGON, numer NIP, adres firmy, adres strony internetowej firmy, numer telefonu, e-mail, numer IP.

c) Użytkownik: imię, nazwisko, numer telefonu, numer aplikacji Viber, e-mail, numer IP, dane osobowe znajdujące się na skanie paszportu (w przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa Administratora serwisu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy).

 

1.5. Administrator danych niniejszym informuje Użytkownika, Pracodawcę i Właściciela hostelu, że ich dane mogą być wykorzystane w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz w celu:

 

a) udzielania informacji i świadczenia Usług;

b) realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji i utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem, Pracodawcą lub Właścicielem hostelu w związku z wyżej wymienionymi sprawami;

c)  zapobiegania problemom i awariom Serwisu.

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane będą przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych, a w przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa Administratora serwisu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy także w formie papierowej.

2.2. Administrator serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłową ochronę przetwarzanych danych Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu, a w szczególności zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.3. W związku z przetwarzaniem danych Administrator serwisu może korzystać z usług określonych podmiotów przetwarzających dane, a niektóre czynności techniczne lub organizacyjne mogą zostać powierzone podmiotom trzecim, spółkom zależnym Administratora serwisu lub z nim powiązanym.

2.4. Proces logowania się do Serwisu oraz wypełnianie formularzy rejestracyjnych są chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie), który zwiększa ochronę transmisji danych.

2.5. Po usunięciu Konta dane osobowe zostają przeniesione do archiwum. Użytkownik, Pracodawca oraz Właściciel hostelu może ponowie aktywować Konto  na podstawie tych danych osobowych, które zostały przeniesione do archiwum.

 

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA, PRACODAWCY I WŁAŚCICIELA HOSTELU

3.1. Każdemu Użytkownikowi, Pracodawcy i Właścicielowi hostelu przysługuje prawo do ochrony prywatności przez Administratora serwisu, który jest administratorem danych osobowych.

3.2. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu może zwrócić się do Administratora serwisu wysyłając e-mail na adres support@gefest.pl w celu realizacji swoich praw.

3.3. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do:

a) uzyskania stosownych informacji (tj. o zbiorze zawierającym jego dane osobowe, administratorze danych i jego siedzibie oraz adresie, celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze; od kiedy jego dane przetwarzane są w zbiorze, o treści tych danych, o źródle, z którego pochodzą dotyczące go dane, o sposobie udostępnianie danych, w szczególności o odbiorcach lub kategoriach, którym dane są udostępniane);

b) żądania uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c) w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo.

4. PRAWA ADMINISTRATORA SERWISU

4.1. Administrator serwisu będący administratorem danych jest uprawniony do podjęcia działania wobec danych i innych informacji dotyczących Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu jeśli zakłada się, w dobrej wierze, że takie działania są niezbędne w celu:

 

a) ochrony jego interesów i/lub interesów osób trzecich;

b) przestrzegania wymogów prawnych lub w związku z działaniami podejmowanych w imieniu jakichkolwiek właściwych organów;

c) dochodzenia swoich praw przed jakimikolwiek organami, na jakimkolwiek etapie postępowań i przeciwko komukolwiek;

d) udzielenia pomocy odpowiednim organom policyjnym w walce z działaniami niezgodnymi z prawem, mającymi miejsce w Internecie, podejmowanymi przez jednego lub wielu użytkowników, które niekoniecznie związane są z korzystaniem z usług i/lub w dokonaniu których usługi są kluczowe pod jakimkolwiek względem;

e) obrony w sporach ze stronami trzecimi, gdzie strony takie utrzymują, że działanie i/lub zaniechanie dokonane w imieniu użytkownika i w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, poprzez usługi i/lub następnie poprzez korzystanie z usług, narusza ich prawa.

 

4.2 Każdorazowo Administrator serwisu może przekazywać dane udostępnione przez Użytkownika, Pracodawcę i Właściciela hostelu podmiotom publicznym i/lub prywatnym, które są uprawnione do dostępu do tych danych zgodnie z obowiązkami prawnymi, regulacjami lub przepisami unijnymi.

 

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku rozszerzenia zakresu Usług świadczonych w Serwisie lub zmian technologicznych i standardów wymaganych dla świadczenia usług drogą elektroniczną, Administrator serwisu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności Serwisu. Każda zmiana będzie wyraźnie sygnalizowana przez umieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.