Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
Porady
Przejdź do listy i wyszukiwań porad
2018-11-08 09:46:35
Praca w Polsce na dwóch etatach jednocześnie

Jak uzyskać pracę w Polsce od razu z dwoma pracodawcami.

Ci, którzy już pracują w Polsce, ale chcą znaleźć dla siebie dodatkowy dochód, często zastanawiają się, czy cudzoziemiec może pracować w Polsce dla dwóch lub więcej pracodawców w dwóch różnych pracach jednocześnie posiadając jedynie wizę, zezwolenie na pobyt lub pracę w ogóle. na bezwizowym.

Krótko mówiąc - możesz.

Z prawnego punktu widzenia nie ma na to żadnych przeszkód, ale przy formalnościach o pracę (a konkretnie dla każdego z tych dwóch zadań) należy przestrzegać wszystkich formalności.

Do każdej pracy potrzebne jest oddzielne zezwolenie - bezczeszczenie lub pozwolenie. I możesz pracować. Cóż, nie zapominaj, że według stopnia darowizny możesz pracować nie więcej ni

2017-10-04 11:10:40
ZAKUP I REJESTRACJA SAMOCHODU W POLSCE

Zakup samochodu staje się skuteczny od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub wystawienia faktury VAT oraz uiszczenia opłaty określonej w warunkach sprzedaży.

Podczas dokonania sprzedaży sprzedający powinien przekazać nowemu właścicielowi następujące dokumenty:

 1. Kartę pojazdu (jest to najważniejszy dokument pojazdu, zawierający wszystkie niezbędne informacje o samochodzie oraz wszystkich właścicielach pojazdu, nawet poprzednich)
 2. Dowód rejestracyjny
 3. Polisę ubezpieczeniową, jeżeli jest aktualna
 4. Klucze do samochodu (standardowo 2 komplety kluczy)

Od daty zakupu samochodu obowiązkowo należy go zarejestrować w ciągu 30 dni.

Aby zarejestrować samochód, trzeba udać się do wydziału komunikacji starostwa powiatowego (często w urzędzie gminy znajduje się powiatowy

2017-10-04 11:05:05
OTRZYMANIE PRAWA JAZDY W POLSCE

Prawo jazdy jest wydawane przez starostę w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą 100 zł oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej 0,50 zł.

Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem,
 3. otrzymała numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) w Wydziale Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta (urzędzie dzielnicy),
 4. odbyła wymagane szkolenie,
 5. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
 6. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi
2017-10-04 10:56:15
WYMIANA PRAWA JAZDY

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przebywa na nim do 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Po tym terminie prawo jazdy musi być wymienione na polskie.

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydziału komunikacji starostwa (urzędzie dzielnicy), otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą NIE jest określone w więcej >>

2017-10-04 10:45:54
PODSTAWY DO UZYSKANIA WIZY DO POLSKI

Co do zasady – pobyt w Polsce wymaga uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. 
Jednak w okresie do 90 dni w Polsce bez rejestracji mogą przebywać obywatele państw członkowskich UE. Także obywatele szeregu państw trzecich mogą przebywać w Polsce do 90 dni w ramach ruchu bezwizowego.

Sprawdź, czy musisz mieć wizę, by przyjechać do Polski: 
Tabela ze wskazaniem podstawy prawnej

WARUNKI UZYSKANIA WIZY DO POLSKI

Wydawaniem wiz zajmują się urzędy konsularne. 
Adresy i dane kontaktowe polskich placówek zagranicą

Wizy są wydawane zgodnie z:
ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzozi

2017-10-04 10:41:32
NIEBIESKA KARTA W POLSCE

Zakres uprawnień większości obywateli państw trzecich w początkowym okresie pobytu w Polsce jest dość ograniczony. Wyjątek stanowią cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: ustawodawca daje takim cudzoziemcom szereg przywilejów po spełnieniu szeregu warunków.

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji została wdrożona do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie podstawą do wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 

2017-10-04 10:14:17
ZMIANA PRACODAWCY

W sytuacji, kiedy cudzoziemiec posiada wizę uprawniającą do podjęcia legalnej pracy na terytorium Rzeczypospolitej, zmiana pracodawcy nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowej wizy. Inaczej jest w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: jeżeli cudzoziemiec przebywa na tej podstawie w Polsce i zmienia pracę – musi wystąpić także o nowe zezwolenie na pobyt i pracę.

Dla legalnego wykonywania pracy konieczne jest pozyskanie zezwolenia na pracę lub innego dokumentu, upoważniającego do legalnego wykonywania pracy

Dokument od poprzedniego pracodawcy nie jest wystarczający!

Cudzoziemiec nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności wówczas, kiedy podstawą legalnego wykonywania pracy jest zezwolenie na pracę, natomiast:

- nowy pracodawca musi uzyskać z

2017-10-04 10:07:43
LEGALIZACJA PRACY. TRYB ZWYKŁY

Większość pracodawców i cudzoziemców przed rozpoczęciem współpracy musi pokonać 3 podstawowe kroki:

Krok 1 – Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca wykonywanej pracy, oraz uzyskanie informacji starosty.

Przed powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi należy wpierw udowodnić, iż na lokalnym rynku pracy brak jest kandydatów, spełniających oczekiwania pracodawcy. W tym celu w miejscu wykonywania pracy przeprowadzany jest test rynku pracy.

Oznacza to, że nawet jeżeli siedzibą lub miejscem zamieszkania pracodawcy jest Warszawa, a cudzoziemiec ma pracować na terenie miasta Kraków, to test rynku pracy (poszukiwanie odpowiedniego  kandydata wśród bezrobotnych zarejestrowanych w lokalnym Urzędzie Pracy) musi być przep

2017-10-04 10:05:35
LEGALIZACJA PRACY. TRYB UPROSZCZONY

Do trybu uproszczonego odnosimy przypadki, kiedy albo zezwolenie na pracę w ogóle nie jest wymagane, albo wydanie takiego zezwolenia lub udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest możliwe bez przedstawienia opinii starosty (testu rynku pracy).

Kto może pracować bez zezwolenia na pracę?

Polskie ustawodawstwo przewiduje szereg przypadków, w których wykonywanie pracy jest możliwe bez posiadania zezwolenia na pracę. Część zwolnień jest uwarunkowana charakterem wykonywanej pracy, część – statusem pobytowym cudzoziemca.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospo

2017-10-04 10:00:23
ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Na podstawie art. 211 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli:

 • nieprzerwanie przebywa na terytorium RP przez co najmniej 5 lat,
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata),
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne .

Najczęściej o pobyt rezydenta długoterminowego UE ubiegają się osoby, które w Polsce pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz członkowie ich rodzin (przed 1 maja 2014 roku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie wliczało się w wymagany pięcioletni okres pobytu).

Wymagane dokumenty: