Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
PORADY
2017-10-04 10:00:23
ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Na podstawie art. 211 ustawy o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli:

 • nieprzerwanie przebywa na terytorium RP przez co najmniej 5 lat,
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata),
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne .

Najczęściej o pobyt rezydenta długoterminowego UE ubiegają się osoby, które w Polsce pracują lub prowadzą działalność gospodarczą oraz członkowie ich rodzin (przed 1 maja 2014 roku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie wliczało się w wymagany pięcioletni okres pobytu).

Wymagane dokumenty:

 • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
 • 4 zdjęcia,
 • 2 kopie paszportu,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (Uwaga! w tym przypadku za tytuł prawny do lokalu, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca),
 • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu, wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,
 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany i legalny pobyt w Polsce, potwierdzenie stabilnego i regularnego dochodu (np. PIT-37 za ostatnie 3 lata),
 • potwierdzenie opłaty 640 zł.

 PIĘCIOLETNI POBYT

Dokumenty pobytowe, na podstawie których cudzoziemiec może przebywać w Polsce, mogą być zaliczone do pięcioletniego okresu w 100%, w 50% lub w ogóle nie zostać zaliczone. Okresy pobytu, które zaliczają się pięcioletniego okresu, wymienione są w art. 212 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

kwalifikująca się część pobytu cudzoziemca

Podstawa pobytu

100 % legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej

jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 212 ust. 1 pkt 1)

100 % czasu w PL

w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy (art. 212 ust. 1 pkt 2)

50 % czasu w PL

w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 (gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia – cel wydania „9” lub gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego – cel wydania „10”),
 2. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ) lub art. 187 pkt 1 lit. (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli zamierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe),
 3. w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy (art. 212 ust. 1 pkt 3)
0 %
 1. będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 2. przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen, upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – cel „21”);
 3. w okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 187 ust. 1. pkt 1 lit. a);
 4. który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 5. który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6;
 6. będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 7. o którym mowa w art. 181 ust. 1 (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP);
 8. w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku, gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 9. na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (art. 212 ust. 2).

Pan Aleksander przyjechał do Polski 1 październiku 2011 roku na podstawie rocznej wizy studenckiej (wydana na 365 dni), a później przez kolejne 2 lata (od 1 października 2012 roku do 30 września 2014 roku – łącznie 730) przebywał na podstawie karty pobytu, wydanej w związku ze studiami stacjonarnymi. Od 1 października 2014 roku ma zezwolenie na pobyt ze względu na pracę.

Jeżeli założymy, że do momentu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pan Aleksander będzie pracował, to wniosek taki będzie mógł złożyć po 3,5 latach (1278 dniach) – 2 kwietnia 2018 roku.

Sposób obliczenia: 5 lat (365 dni x 5 lat = 1825 dni) = 1825 dni – 182,5 dni – 365 dni = 1277,5 dni

Dokumenty pobytowe

Okres ważności/ liczba dni

Jaka część okresu kwalifikuje się?

Liczba dni kwalifikowanych do pięcioletniego okresu

Wiza studencka 365 50 % 182,5

Karta pobytu wydana w związku ze studiami stacjonarnymi

730 50 % 365

Karta pobytu wydana ze względu na pracę

1278 100 % 1278

Trzeba zaznaczyć, iż w postępowaniu bierze się pod uwagę podstawę wydania wizy bądź karty pobytu, a nie to, czy np. cudzoziemiec pracował podczas okresu ważności wizy wydanej ze względu na studia (lub odwrotnie – czy studiował w okresie ważności karty pobytu wydanej ze względu na pracę). W pierwszym przypadku do pięcioletniego okresu pobytowego będzie zaliczona połowa, w drugim – całość okresu.

NIEPRZERYWANY POBYT

W trakcie procedury wojewoda występuje do Straży Granicznej z prośbą o podanie wszystkich dat wjazdu do i wyjazdu z Polski. W dużej mierze na podstawie tych informacji analizuje się, czy pobyt był nieprzerywany. Nieprzerywany pobyt w ciągu 5 lat nie oznacza, iż cudzoziemiec ma przez cały ten okres nie wyjeżdżać z Polski, ale to, że musi on posiadać nieprzerywane prawo do pobytu w Polsce w tym czasie. Wizy następujące po sobie (np. jedna skończyła się 12 marca 2014 roku, a druga jest ważna od 13 marca 2014 roku), jak też stemple w paszporcie, poświadczające złożenie wniosku – są kwalifikowane do nieprzerwanego pobytu.

W pięcioletnim okresie kwalifikującym do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE pojedynczy wyjazd poza Polskę nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, zaś wszystkie nieobecności na terytorium RP łącznie nie mogą przekroczyć 10 miesięcy w pięcioletnim okresie, niezbędnym do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wyjątek od tej zasady stanowią posiadacze „niebieskiej karty” w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w ich sytuacji pojedyncza przerwa w pobycie nie może być dłuższa niż 12 miesięcy, zaś wszystkie przerwy łącznie nie mogą przekroczyć 18 miesięcy w pięcioletnim okresie.

Do okresu pobytu poza terytorium RP nie wlicza się okresu:

 1. wykonywania przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczenia przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium RP,
 2. towarzyszenia cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
 3. pobytu zagranicą przez okres do 6 miesięcy, jeżeli przerwa w pobycie była spowodowana szczególną sytuacją osobistą, wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP,
 4. lub wyjazdu poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

W powyższych przypadkach muszą być przedstawione stosowne dokumenty (np. polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów podróży).

STABILNE I REGULARNE ŹRÓDŁO DOCHODU

Jako potwierdzenie spełnienia tej przesłanki należy dostarczyć aktualną umowę (o pracę, zlecenia, o dzieło) oraz zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (w przypadku posiadaczy zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – za ostatnie 2 lata przed złożeniem wniosku). Wysokość osiągniętego dochodu przez ten okres nie może być mniejsza niż:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 543 zł netto miesięcznie;
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 457 zł netto miesięcznie.

Można samodzielnie sprawdzić, czy to kryterium zostało spełnione, poprzez analizę własnych deklaracji podatkowych PIT. W przypadku PIT-37 trzeba podzielić cały dochód po odliczeniach za rok na 12 miesięcy i porównać z wymaganym minimum.

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY

Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz tytułu prawnego do lokalu. Z tym, że to, ile cudzoziemiec wydaje na mieszkanie, nie jest brane pod uwagę, a tytułem prawnym do lokalu może być umowa najmu lub akt własności oraz umowa użyczenia od zstępnego, wstępnego, małżonka, rodziców małżonka lub rodzeństwa cudzoziemca.

orginal artykulu: http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/zezwolenie-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue

Podziel się