Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
PORADY
2017-10-04 10:41:32
NIEBIESKA KARTA W POLSCE

Zakres uprawnień większości obywateli państw trzecich w początkowym okresie pobytu w Polsce jest dość ograniczony. Wyjątek stanowią cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji: ustawodawca daje takim cudzoziemcom szereg przywilejów po spełnieniu szeregu warunków.

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji została wdrożona do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecnie podstawą do wydania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji umożliwia korzystanie z szeregu udogodnień, których nie oferują inne rodzaje zezwoleń, m.in.: 

 • zezwolenie może być wydane na okres o 3 miesiące dłuższy niż czas pracy (art. 128),
 • zezwolenie może być wydane na okres od 15 miesięcy do trzech lat (art. 128),
 • zezwolenie pozwala na pozostawanie bez pracy nie dłużej niż 3 miesiące w okresie ważności zezwolenia (art. 133 ust. 2 pkt 1), jednak nie więcej niż 2 razy w okresie ważności zezwolenia (art. 133 ust. 2 pkt 2),
 • w przeciwieństwie do innych zezwoleń na pobyt czasowy, zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji umożliwia natychmiastowe łączenie rodzin.

Posiadaczom Niebieskiej Karty przysługują korzystniejsze niż innym obywatelom państw trzecich warunki łączenia rodzin, przeniesienia się członków rodziny z jednego państwa członkowskiego do drugiego oraz uzyskania długoterminowego zezwolenia na pobyt (okresy pobytu w poszczególnych państwach członkowskich sumują się przy ubieganiu się o status rezydenta długoterminowego UE).

KTO MOŻE UZYSKAĆ NIEBIESKĄ KARTĘ?

Uzyskać zezwolenie może cudzoziemiec, który spełni następujące wymogi:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

 • 3 wypełnione wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, o wymiarach 45x35 mm;
 • 2 kserokopie ważnego dokumentu podróży;
 • test rynku pracy lub informacja uzasadniająca brak konieczności przedstawienia testu rynku pracy (art. 127 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna , zawarta na okres co najmniej 1 roku (art. 127 pkt 1 lit. a);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych, por. art. 127 pkt 1 lit. c) – np. przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 pkt 1 lit. d);
 • wskazane w umowie roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, nie niższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych (art. 127 pkt 3);

UWAGA!

 • Złożenie dokumentów może nastąpić wyłącznie osobiście podczas pobytu na terytorium Polski.
 • Znajomość języka polskiego nie jest wymagana do otrzymania zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ani od aplikującego, ani od członków jego rodziny.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA

Zgodnie z założeniami Dyrektywy Rady 2009/50/WE, minimalne wynagrodzenie roczne, kwalifikujące do otrzymania Niebieskiej Karty nie może być niższe niż półtora średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. W polskim prawie kwota ta została określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i nie może być mniejsza niż 5475,09 zł miesięcznie czyli 65702 zł w skali roku.

Faktyczna wysokość rozporządzalnego dochodu może jednak być różna – w zależności od rodzaju zawartej umowy. Poniżej przedstawiamy przykładowe miesięczne obliczenie dla najczęściej występujących rodzajów umów.

 

Umowa zlecenie

Umowa o pracę

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło autorskie

Łączny koszt wynagrodzenia

6 493.30 zł 6 633.55 zł    

Ubezpieczenie emerytalne

  536.80 zł    536.80 zł    

Ubezpieczenie rentowe

  357.50 zł    357.50 zł    

Ubezpiecznie wypadkowe

    99.00 zł    134.75 zł    

Składki na Fundusz Pracy

       

Fundusz Gwarantowany

             

Świadczeń Pracowniczych

        5.50 zł    
Brutto 5 500.00 zł 5 500.00 zł 5 500.00 zł 5 500 zł

Ubezpieczenie emerytalne

   536.80 zł    536.80 zł    

Ubezpieczenie rentowe

     82.50 zł      82.50 zł     

Ubezpieczenie chorobowe

       0.00 zł    134.75 zł     

Ubezpieczenie zdrowotne

   439.26 zł    427.14 zł     

Podstawa opodatkowania

3 905.00 zł 4 635.00 zł    
Zaliczka PIT    325.00 zł    420.00 zł    792.00 zł    495.00 zł
Netto 4 116.44 zł  3 898.81 zł 4 708.00 zł   5 005.00 zł

Kalkulator wynagrodzeń znajdziesz na stronie: http://www.wynagrodzenie.pl/kalkulator_oblicz.php

W okresie ważności zezwolenia, posiadacz Niebieskiej Karty może podjąć się wykonywania pracy w innych podmiotach wyłącznie na podstawie odrębnych zezwoleń na pracę.

JAKIE MAM PRAWA Z ZEZWOLENIEM NA POBYT WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 127?

Co więcej – członkowie Twojej rodziny, po uzyskaniu przez Ciebie Niebieskiej Karty, są uprawnieni do zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), na podstawie którego:

 • są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);
 • mogą korzystać, na warunkach dotyczących obywateli polskich, z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (art. 94a ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

orginale artykulów:

 http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/niebieska-karta-w-polsce

http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/szczegolne-uprawnienia

http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/kto-moze-uzyskac-niebieska-karte

http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/niezbedne-dokumenty

http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/wysokosc-wynagrodzenia

http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/niebieska-karta-ue/jakie-mam-prawa-z-zezwoleniem-na-pobyt-wydanym-na-podstawie-art-127

 

Podziel się