Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
PORADY
2017-10-04 11:05:14
WYMIANA PRAWA JAZDY

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przebywa na nim do 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Po tym terminie prawo jazdy musi być wymienione na polskie.

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydziału komunikacji starostwa (urzędzie dzielnicy), otrzymać prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą NIE jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu.

Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy, wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym polskim prawie jazdy.

Wymagane dokumenty dla wymiany zagranicznego prawa jazdy wydanego przez: państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy, określonego w tych Konwencjach:

  1. Wniosek.
  2. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  3. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
  4. Tłumaczenie prawa jazdy na język polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu, potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców).
  6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy – 100 zł – oraz opłaty ewidencyjnej 0,50 zł.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.

orginal artykulu: http://www.migrapolis.pl/pl/dzialy-tematyczne/moj-samochod/wymiana-prawa-jazdy

Podziel się