Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
Porady
Przejdź do listy i wyszukiwań porad
2017-10-04 09:46:06
ZEZWOLENIE NA STAŁY POBYT

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek na czas nieoznaczony, jeżeli sprosta on przynajmniej jednej z przesłanek z art. 195 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Na przykład:

1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą rodzicielską:

 1. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
 2. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego temu cudzoziemcowi (art. 195 ust. 1 pkt 1)

Zatem jeżeli dziecko cudzoziemca urodziło się po uzyskaniu pr

2017-10-04 09:37:12
LEGALIZACJA POBYTU NA PODSTAWIE MAŁŻEŃSTWA Z OBYWATELEM RP

W przypadku małżeństwa z obywatelem RP, pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy zwykle udziela się na okres 1 roku, natomiast kolejnych – już na okres 3 lat. Po trzech latach pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (czyli najczęściej – rok przed końcem drugiej karty pobytu, wydanej na tej podstawie) można ubiegać się o pobyt stały.

Wymogi formalne:

 • 3 wypełnione i podpisane wnioski,
 • osobiste stawiennictwo cudzoziemca,
 • oddanie odcisków palców,
 • 4 zdjęcia,
 • 2 kopie paszportu,
 • potwierdzenie opłaty 340 zł

Dodatkowo należy złożyć:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa
  2017-10-04 09:28:06
  LEGALIZACJA POBYTU NA PODSTAWIE STUDIÓW LUB NAUKI

  Odnośnie studentów studiów stacjonarnych nowa ustawa o cudzoziemcach nie zmieniła zbyt wiele w zakresie dokumentów wymaganych w postępowaniu. Ważne jest to, że został wydłużony okres, na który takiego zezwolenia na pobyt można udzielić. Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy. W przypadkach, kiedy okoliczność, będąca podstawą do ubiegania się o zezwolenie, uzasadnia pobyt przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużonego o 3 miesiące. Studenci, którzy kontynuują studia, mogą uzyskać kartę na cały okres tych studiów, jednak nie dłuższy niż 3 lata. W uproszczeniu – dla studentów pierwszego roku kartę w

  2017-10-04 09:20:54
  LEGALIZACJA POBYTU NA PODSTAWIE PRACY – ZEZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ

  Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadziła sporo zmian, zarówno dla cudzoziemców starających się o pobyt na podstawie pracy, jak i dla ich pracodawców.

  Sporym ułatwieniem dla osób, które przedłużają pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, jest to, że już nie ma konieczności bezpośredniego ubiegania się przez pracodawcę o samo zezwolenie na pracę przed złożeniem wniosku o pobyt czasowy. Teraz to cudzoziemiec może załatwić wszelkie formalności w ramach jednolitej procedury. W przypadku cudzoziemców, którzy starają się o zezwolenie na pobyt i pracę u nowych pracodawców – sytuacja nie zmieniła się istotnie.

  Komplet dokumentów, które trzeba złożyć wraz z wn

  2017-10-04 09:16:43
  Umowa o pracę

  UMOWA O PRACĘ

  Umowa o pracę daje pracownikowi uprawnienia, których nie daje umowa cywilno-prawna w zakresie m.in.:

  • udzielania corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego (20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat),
  • możliwości dokształcania się na koszt pracodawcy,
  • wynagrodzenia za czas choroby,
  • zaliczenia okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia m.in. do świadczeń emerytalnych,
  • zasad wypowiadania umowy, w tym ochrony pewnej kategorii pracowników przed wypowiedzeniem im umowy,
  • zasad wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wypadków przy pracy,
  • zasi
  2017-08-02 15:34:49
  Rodzaje umów o pracę w Polsce

  Wersja polska w tej chwili jest niedostępna. Zapraszamy do przeglądu wersji rosyjskiej.

  2017-07-25 18:55:30
  Samochodem do Polski. Co trzeba mieć, aby uniknąć problemów na granicy?

  Wersja polska w tej chwili jest niedostępna. Zapraszamy do przeglądu wersji rosyjskiej.

  2017-07-25 10:30:43
  Jakie dokumenty są potrzebne dla kierowców w Polsce?

  Wersja polska w tej chwili jest niedostępna. Zapraszamy do przeglądu wersji rosyjskiej.

  2017-07-25 10:13:55
  Pobyt na podstawie wniosku.

  Wersja polska w tej chwili jest niedostępna. Zapraszamy do przeglądu wersji rosyjskiej.

  2017-07-25 10:06:05
  Fikcyjne ślub i Karta Pobytu

  Wersja polska w tej chwili jest niedostępna. Zapraszamy do przeglądu wersji rosyjskiej.