Skontaktuj się z nami! + 48 222 500 100 | +48 222 500 100 PL | RU
Mówimy w języku rosyjskim, ukraińskim i polskim!
Regulamin

Regulamin świadczenia usług w serwisie GEFEST.PL

 

1. DEFINICJE

 

Terminy używane w Regulaminie pisane wielką literą mają znaczenie nadane poniże w niniejszym punkcie 1.

 

Administrator serwisu – administratorem serwisu GEFEST.PL jest GEFEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w OŻARÓWIE MAZOWIECKIM przy  ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 3, kod 05-850, KRS 0000600107, NIP 5342513946, Regon 363679080

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, Pracodawcę, Właściciela hostelu, służący do założenia Konta.

Gość – osoba, która odwiedza Serwis, nieposiadająca Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu na jego wniosek po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, jak również związane z nim treści, w tym oferty zamieszczane w Serwisie.

Login – identyfikator Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu, który pozwala na ich identyfikację w Serwisie, wskazany przez ww. podmioty przy zakładaniu Konta.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, aktualny na dzień korzystania z Usług.

Serwis – serwis internetowy GEFEST.PL znajdujący się pod adresem gefest.pl należący do Administratora serwisu, świadczący usługi opisane w Regulaminie.

Usługi – usługi opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną przez Administratora serwisu na rzecz Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu w oparciu o aktualny Regulamin i aktualny stan prawny..

Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług wyłącznie dla siebie i na własny użytek przez wyszukiwanie wyłącznie dla siebie  ofert pracy, ofert noclegów, szkoleń zamieszczanych w Serwisie oraz z usług dodatkowych z nimi związanych na podstawie Regulaminu.

Pracodawca – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawej, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora serwisu przez zamieszczanie w Serwisie ofert pracy oraz z usług dodatkowych z nimi związanych na podstawie Regulaminu.

Właściciel hostelu - każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawej, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora serwisu przez zamieszczanie w Serwisie ofert noclegu oraz z usług dodatkowych z nimi związanych na podstawie Regulaminu.

 

Powyższe terminy użyte w liczbie pojedynczej i mnogiej mogą być używane w Regulaminie zamiennie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Serwis służy wymianie informacji przede wszystkim na temat dostępnych ofert pracy, ofert noclegu oraz szkoleń na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej. Rodzaj i zakres Usług opisany jest szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.2. Gość może przeglądać zawartość Serwisu w zakresie, w jakim jest ona publicznie udostępniona przez Administratora serwisu dla wszystkich użytkowników Internetu.

2.3. Administrator serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hostelu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.4. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, by zapewnić stałe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu.

2.5. Administrator serwisu umożliwia Pracodawcom i Właścicielom hostelu zamieszczanie ofert a Użytkownikom przeglądanie ofert, a także korzystanie z innych usług określonych w Regulaminie.  Administrator serwisu nie świadczy usług pośrednictwa pomiędzy podmiotami korzystającymi z Serwisu poza wyjątkami wskazanymi w Regulaminie. Administrator serwisu w szczególności nie gwarantuje Użytkownikom znalezienia odpowiedniego miejsca pracy lub noclegu. Użytkownik samodzielnie nawiązuje kontakty z podmiotami zamieszczającymi oferty w Serwisie, a Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z nawiązaniem lub brakiem nawiązania kontaktu lub współpracy.

2.6. Na wniosek Użytkownika, Administrator serwisu może świadczyć usługę pomocy w przekazaniu dokumentów pomiędzy Użytkownikiem a Pracodawcą koniecznych do uzyskania wizy przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

2.7. Administrator serwisu może zamieszczać w Serwisie reklamy własne oraz innych podmiotów.

2.8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą utworzenia Konta, w tym po zaakceptowaniu Regulaminu. Administrator serwisu zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po utworzeniu Konta, chyba że świadczenie Usług jest odpłatne. Świadczenie usług odpłatnych odbywa się na zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie.

2.9. Do korzystania z Serwisu i świadczenia usług przez Administratora serwisu konieczne jest uzyskanie połączenia z siecią Internet, korzystanie z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, która powinna akceptować pliki „cookies”.

2.10. Administrator serwisu jest uprawniony do wszystkich znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających wykorzystanych w Serwisie, w szczególności znaku towarowego GEFEST. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu nie są upoważnieni do korzystania z ww. oznaczeń w żaden sposób. Serwis, jego fragmenty, części, elementy itp. mogą podlegać ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownicy, Pracodawcy i Właściciele hostelu są zobowiązani do nienaruszania praw Administratora serwisu związanych z Serwisem.

 

3. UTWORZENIE KONTA ORAZ ZARZĄDZANIE KONTEM

3.1. Utworzenie Konta jest konieczne do skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Przeglądanie ofert pracy, noclegów oraz szkoleń nie wymaga założenia Konta.

3.2. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i wybraniu odpowiedniego przycisku potwierdzającego zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także po zapoznaniu się z zasadami do przetwarzania danych osobowych przez Administratora serwisu. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego wymaga podania Loginu oraz hasła do Konta.

3.3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Administrator serwisu tworzy Konto o nazwie zgodnej z Loginem. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, Pracodawcę lub Właściciela hostelu, zostaje wysłany e-mail aktywacyjny. Aktywowanie Konta wymaga kliknięcia na ww. e-mail aktywacyjny.

3.4. Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu oraz hasła do Konta wybranego przez Użytkownika, Pracodawcę lub Właściciela hostelu. Hasło nie może być ujawnione osobom trzecim. Za wszelkie szkody wynikłe w związku z ujawnieniem Hasła wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu.

3.5. Wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu oświadcza m.in., że:

 

a) jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług,

b)  podane dane są pełne i prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw osobistych lub praw własności intelektualnej,

 

3.6. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu jest zobowiązany aktualizować wszystkie dane podane przy rejestracji Konta, w szczególności adres e-mail.

3.7. Administrator serwisu może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Login był wcześniej używany w ramach Serwisu, lub jeżeli Administrator serwisu uzyska wiarygodną informację, że Login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub prawa własności intelektualnej, lub uzasadnione interesy Administratora serwisu. Administrator serwisu może również zablokować lub usunąć Konto z innych przyczyn przewidzianych w Regulaminie, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub informacji, lub treści lub materiałów sprzecznych z prawem lub wprowadzających w błąd.

3.8. Konto Pracodawcy i Konto Właściciela hostelu jest związane z numerem NIP. Możliwe jest posiadanie tylko jednego Konta, chyba że z jednym numerem NIP jest związane jedno Konto Pracodawcy i jedno Konto Właściciela hostelu.

3.9. Edycji Konta, w tym jego usunięcia, dokonuje wyłącznie jedna osoba wskazana przy jego rejestracji jako administrator. Zarządzać Kontem, w szczególności zamieszczać oferty, mogą również osoby wskazane przy rejestracji Konta lub na późniejszym etapie używania Serwisu jako menadżerowie Konta. Liczba menadżerów może być dowolna. Administrator Konta oraz menadżerowie Konta są identyfikowani za pomocą wskazanego adresu e-mail. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu mogą usunąć Konto w każdym czasie. Usunięcie Konta powoduje przeniesienie Konta do archiwum Serwisu oraz usunięcie wszystkich ofert zamieszczonych przez ww. podmioty w Serwisie. Usunięcie Konta jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie i z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu nie mogą założyć nowego Konta. Możliwe jest jedynie ponowne aktywowanie Konta przeniesionego wcześniej do archiwum Serwisu.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU

4.1. Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

4.2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do:

 

a) zmiany rodzaju oraz zakresu świadczonych Usług a także sposobu działania Serwisu przez zmianę Regulaminu,

b) odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu narusza dowolne postanowienia Regulaminu,

c) czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

d) wysyłania Użytkownikom, Pracodawcom lub Właścicielom hostelu komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.

 

4.3. Administrator serwisu z ważnych powodów może zaprzestać świadczenia Usług, jak i usunąć wszelkie dane zapisane w Serwisie, z tytułu czego Użytkownikom, Pracodawcom lub Właścicielom hostelu nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora serwisu.

4.4. Administrator serwisu może zablokować dostęp do zasobów sprzecznych z Regulaminem, jak i publikację ogłoszenia lub innych treści, lub materiałów niezgodnych z Regulaminem, a w przypadku opublikowania, usunąć ogłoszenie lub treść, lub materiały bez powiadamiania o tym Użytkownika, Pracodawcy lub Właściciela hostelu. Użytkownikom, Pracodawcom lub Właścicielom hostelu nie przysługują żadne roszczenia związane z nieopublikowaniem lub usunięciem ogłoszeń, treści lub materiałów.

4.5. Administrator serwisu udostępnia linię informacyjną dotyczącą funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych usług. Nr telefonu jest dostępny na górze strony GEFEST.PL. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora telefonicznego a Administrator serwisu nie pobiera opłat związanych z udostępnieniem linii informacyjnej lub udzieleniem informacji za jej pośrednictwem.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, PRACODAWCY, WŁAŚCICIELA HOSTELU

5.1. Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hostelu korzystają z Serwisu i Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

5.2. Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu zobowiązani są, m.in. do niepodejmowania następujących działań:

 

a) wykorzystywania w jakichkolwiek sposób utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach użytku dozwolonego prawem,

b) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji i danych osobowych,

c) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

d) publikowania treści i materiałów, w tym ofert oraz zdjęć:

 

• sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz treści obraźliwych,

• erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskiwania,

• o zabarwieniu rasistowskim, dyskryminującym lub ideologicznym,

• zawierających reklamy towarów i usług oraz informacje o charakterze komercyjnym,

• naruszających dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora serwisu.

 

5.3. Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Administratora serwisu o przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub materiałów lub związanej z nimi działalności.

5.4. Administrator serwisu w momencie powzięcia informacji o zamieszczonym ogłoszeniu, treści lub materiałach niezgodnych z Regulaminem podejmuje przewidziane prawem działania, w tym uniemożliwia do nich dostęp zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.5. Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hostelu publikują treści i materiały, w tym zdjęcia, wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator serwisu ponosi odpowiedzialność za treści i materiały zamieszczone przez ww. podmioty w Serwisie wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.). Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu ponoszą odpowiedzialność za takie działania. Osoby zamieszczające materiały naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną przewidzianą stosownymi przepisami prawa.

5.6. Bez względu na inne postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hostelu upoważniają Administratora serwisu bez żadnych ograniczeń czasowych lub terytorialnych do utrzymywania w Serwisie zamieszczonych przez nich treści i materiałów, w tym ofert pracy, ofert noclegu oraz związanych z nimi zdjęć oraz ich nieograniczonego rozpowszechniania, a także korzystania w inny sposób warunkowany funkcjonalnością Serwisu bez żadnych ograniczeń, jednakże z uwzględnieniem innych postanowień Regulaminu, w tym dotyczących terminu utrzymywania ogłoszeń. Jeśli ww. treści lub materiały stanowią utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ww. podmioty udzielają Administratorowi serwisu  niewyłącznej licencji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ww. ustawy w tym: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie i udostępniania w dowolny sposób w sieci Internet. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hostele upoważniają Administratora serwisu do zamieszczania linków do ofert oraz innych treści i materiałów zamieszczonych w Serwisie na dowolnych stronach internetowych, w tym na profilu Linkedin lub Facebook, VKONTAKTE, ODNOKLASSNIKI.

 

 

 

 

6. PŁATNOŚCI

6.1. Usługi świadczone przez Administratora serwisu na rzecz Użytkowników są bezpłatne, z wyłączeniem Usług, które zgodnie z Regulaminem podlegają opłacie.

6.2. Usługi świadczone przez Administratora serwisu na rzecz Pracodawców oraz Właścicieli hostelu są odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie.

6.3. Cennik Usług stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz jest dostępny na stronie internetowej [http://www.gefest.pl/cennik].

6.4. Świadczenie Usług odpłatnych następuje po dokonaniu zapłaty i jej zaksięgowaniu przez Administratora serwisu. Zapłaty za Usługi dokonuje się niezwłocznie po zamówieniu Usługi za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępnego automatycznie w Serwisie.

6.5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług odpłatnych jest dokonanie zapłaty i jej zaksięgowanie przez Administratora serwisu. Zaksięgowanie zapłaty odbywa się najpóźniej w ciągu 24 godzin od jej dokonania. Uiszczenie pierwszej zapłaty za Usługi odpłatne następuje z konta bankowego, którego właścicielem jest odpowiednio Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu. Dokonywanie kolejnych zapłat nie musi odbywać się z ww. konta bankowego.  W każdym przypadku dokonania zapłaty za Usługi odpłatne, Administrator serwisu wystawia faktury w terminie 5 dni od jej zaksięgowania. Faktury za Usługi odpłatne znajdują się w zakładce Faktury i płatności utworzonej do każdego Konta zarejestrowanego w Serwisie.            

6.6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Administrator serwisu nie odpowiada wobec Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu za jakiekolwiek okoliczności związane z korzystaniem przez ww. podmioty z Serwisu, w szczególności nie gwarantuje nawiązania współpracy na podstawie ofert zamieszczonych w Serwisie ani nie ponosi odpowiedzialności za jej przebieg i wynik.

7.2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu naruszających Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek usunięcia lub zablokowania Konta lub zaprzestania świadczenia im Usług.

7.3. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu umieszczający dowolną treść lub materiał, w tym zdjęcia, w Serwisie ponoszą odpowiedzialność za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność z prawem oraz z Regulaminem oraz oświadczają, że nie naruszają one przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

7.4. W przypadku powzięcia podejrzenia zamieszczenia w Serwisie nieprawdziwych treści lub materiałów, wprowadzających w błąd lub naruszających dowolne przepisy prawa, Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o nich Administratora serwisu pod adresem e-mail support@gefest.pl. Administrator serwisu może w każdym czasie zażądać usunięcia treści lub materiałów o naruszającym charakterze a Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu jest zobowiązany niezwłocznie usunąć ww. treści lub materiały. Niewywiązanie się z ww. obowiązku może prowadzić do zablokowania lub usunięcia Konta lub innych konsekwencji przewidzianych Regulaminem.

7.5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

 

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usług przez Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu w sposób sprzeczny z przepisami prawa,

b) nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu,

c) podania przez Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu nieprawdziwych, nieaktualnych, niepełnych danych lub informacji lub informacji wprowadzających w błąd,

d) szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będące następstwem okoliczności, za które Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności lub przewidzianych przez Regulamin, w tym za przerwy techniczne,

e) utratę treści lub materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora serwisu, w tym spowodowanych przez Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Dane osobowe Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu ujawnione w procesie zakładania Konta i aktualizowane po jego założeniu podlegają ochronie. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

8.2. Administrator serwisu przetwarza dane osobowe Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu ujawnione w procesie zakładania Konta i aktualizowane po jego założeniu w celu realizacji Usług oraz w ramach podejmowania innych działań przewidzianych w Regulaminie zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

8.3. Administrator serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 Użytkownika, Pracodawcy oraz Właściciela hotelu).

8.4. Użytkownikowi, Pracodawcy, Właścicielowi hostelu przysługuje dostęp do treści swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia. Udostępnienie danych w Formularzu rejestracyjnych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem świadczenia Usług przez Administratora serwisu.

8.5. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, może też cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.

 

9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownikowi, Pracodawcy, Właścicielowi hostelu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących realizacji Usług. Reklamacje rozpatruje Administrator serwisu.

9.2. Reklamacje muszą zawierać następujące dane:

 

a) oznaczenie Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu (imię, nazwisko, nazwa, adres poczty elektronicznej),

b) przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 

9.3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

9.4. Reklamację (podając w tytule wiadomości „Reklamacja”) należy złożyć: na adres e-mail biuro@gefest.pl

9.5. Administrator serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i przesyła w tym terminie odpowiedź na adres podany w reklamacji.

9.6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

 

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Umowa o świadczenie Usług w Serwisie może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

10.2. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając Konto.

10.3. Administrator serwisu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto, o czym poinformuje elektronicznie Użytkownika, Pracodawcę, Właściciela hostelu, w terminie 48 godzin od rozwiązania umowy, w przypadkach określonych w Regulaminie, w tym :

 

a) braku możliwości świadczenia Usług ze względu na niemożność kontaktu z Użytkownikiem, Pracodawcą, Właścicielem hostelu, w tym w sytuacji otrzymywania przez Administratora serwisu powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej lub komunikatu o nierozpoznaniu adresu e-mail,

b) powtórnego naruszenia przez Użytkownika, Pracodawcę, Właściciela hostelu postanowień Regulaminu, pomimo ostrzeżenia o dopuszczeniu się naruszenia,

c) powzięcia przez Administratora serwisu uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że Login jest sprzeczny z prawem, narusza dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej lub uzasadnione interesy Administratora serwisu,

d) umieszczania w Serwisie lub Koncie treści lub materiałów nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z Regulaminem,

e) wykorzystywania przez Użytkownika, Pracodawcę, Właściciela hostelu Usługi niezgodnie z przeznaczeniem.

 

10.4. Umowa o świadczenie Usług nie może być rozwiązana przez Administratora serwisu przed upływem okresu, na jaki świadczona Usługa została zamówiona oraz opłacona zgodnie z Regulaminem. Zaprzestanie świadczenia Usług nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń na rzecz Użytkownika, Pracodawcy, Właściciela hostelu, w szczególności o zwrot dokonanej zapłaty za Usługę wykonaną przez Administratora serwisu.

10.5. W przypadku ponownego założenia Konta przez podmiot, który uprzednio naruszył Regulamin czego skutkiem było usunięcie jego Konta, Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna lub uzasadniona ze względu na:

 

a) zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub obowiązek wynikający z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

b) postęp techniczny lub technologiczny lub wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu.

 

11.2. Administrator serwisu przesyła informacje o zmianie Regulaminu przez e-mail: info@gefest.pl

11.3. Użytkownik, Pracodawca, Właściciel hostelu, który nie akceptuje zmian Regulaminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

11.4. Użytkownicy, Pracodawcy, Właściciele hosteli mogą kontaktować się z Administratorem serwisu we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres e-mail support@gefest.pl.

11.5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

11.6. Wszelkie Spory powstałe w wyniku świadczenia Usług, których stroną jest przedsiębiorca będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Administratora serwisu, a spory powstałe w wyniku świadczenia Usług, których stroną jest konsument rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

11.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy polskiego prawa.

11.8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

WYKAZ I OPIS USŁUG

 

Usługi świadczone przez Administratora serwisu polegają przede wszystkim na oferowaniu platformy cyfrowej do wymiany informacji o ofertach pracy i ofertach noclegu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Administrator serwisu nie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Użytkownikiem, Pracodawcą, Właścicielem hostelu ani w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nimi, nie ponosi też odpowiedzialności za przebieg i wynik podjętej współpracy. Jedyną usługą wobec Użytkowników Serwisu świadczoną przez Administratora serwisu polegającą na pośredniczeniu w kontakcie z Pracodawcami jest usługa pomocy w uzyskaniu wizy oraz dokonywanie rezerwacji noclegów.

 

1. Zamieszczanie ofert pracy przez Pracodawcę

1.1. Pracodawca może zamieszczać w Serwisie dowolną liczbę ofert pracy. Każda oferta pracy musi zawierać szczegółowe dane dotyczące oferty. Pracodawca wypełnia wszystkie pola obowiązkowe oznaczone symbolem „*”. Do każdej oferty pracy konieczne jest dołączenie zdjęć miejsca pracy oraz miejsca zakwaterowania, jeżeli ono jest wymienione w ofercie. Pracodawca oświadcza, że wszystkie zamieszczone dane oraz materiały, w tym zdjęcia, są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, nie wprowadzają w błąd a także ich użycie nie prowadzi do naruszenia przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Pracodawca upoważnia Administratora serwisu do dokonywania modyfikacji koniecznych do zamieszczenia zdjęć w Serwisie oraz bezterminowo do opublikowania zdjęć w Serwisie jednakże z uwzględnieniem innych postanowień Regulaminu, w tym dotyczących terminu utrzymywania ogłoszeń. Zamieszczone zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób.

1.2. Zamieszczenie oferty jest bezpłatne w terminie 30 dni od rejestracji Konta. Po upływie ww. terminu usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem. Administrator serwisu nie sprawdza treści ani materiałów zamieszczanych w ofercie oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.

1.3. Oferta jest wyświetlana przez 30 dni od dnia zamieszczania. Po upływie tego terminu oferta w sposób automatyczny zostaje deaktywowana w Serwisie przez Administratora serwisu. Pracodawca o tym dostaje wiadomość przez e-mail. Po deaktywacji oferty  jest możliwość w dowolnej chwili ją odnowić. Koszt tej uslugi jest taki samy jak w przypadku zamieszczenia nowej oferty.  Administrator Konta lub menadżerowie Konta mogą usunąć ofertę w dowolnym czasie, również przed upływem terminu, na jaki oferta została zamieszczona.

1.4. Dodatkowe usługi, takie jak wyróżnienie kolorem lub promowanie oferty są aktywowane niezwłocznie po złożeniu zamówienia na usługę dodatkową i po dokonaniu zapłaty zgodnie z cennikiem oraz po jej zaksięgowaniu. Usługi dodatkowe mogą być zamawiane w dowolnym momencie po zamieszczeniu oferty. Usługa tłumaczenia oferty na j. rosyjski jest realizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i dokonania zapłaty. Administrator serwisu zamieszcza przetłumaczoną ofertę w Serwisie po wykonaniu tłumaczenia. Zamieszczając ofertę pracy, Pracodawca zaznacza, czy może uzyskać i przekazać dokumenty niezbędne Użytkownikowi do ubiegania się o wizę, wyrażając tym samym zgodę na pośrednictwo Administratora serwisu w przekazywaniu Pracodawcy dokumentów Użytkownika. Wybranie opcji przekazania dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu pozyskania dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy.

 

2. Zamieszczanie ofert noclegu przez Właściciela hostelu

2.1. Właściciel hostelu może zamieszczać w Serwisie dowolną liczbę ofert noclegu. Każda oferta noclegu musi zawierać szczegółowe dane dotyczące oferty. Właściciel hostelu wypełnia wszystkie pola obowiązkowe oznaczone symbolem „*”. Do każdej oferty noclegu konieczne jest dołączenie zdjęć miejsca noclegu. Pracodawca oświadcza, że wszystkie zamieszczone dane oraz materiały, w tym zdjęcia, są zgodne rzeczywistym stanem faktycznym, nie wprowadzają w błąd a także nie prowadzą do naruszenia przepisów prawa ani jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Pracodawca upoważnia Administratora serwisu do dokonywania modyfikacji koniecznych do zamieszczenia zdjęć w Serwisie oraz bezterminowo do opublikowania zdjęć w Serwisie. Zamieszczone zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób.

2.2. Zamieszczenie oferty jest bezpłatne w terminie 30 dni od rejestracji Konta. Po upływie ww. terminu usługa jest odpłatna zgodnie z cennikiem. Administrator serwisu nie sprawdza treści ani materiałów zamieszczanych w ofercie oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. Zamieszczając ofertę noclegu, Właściciel hostelu wyraża tym samym zgodę na pośrednictwo Administratora serwisu w przekazywaniu Właścicielowi hostelu danych osobowych Użytkowników w celu realizacji rezerwacji miejsc noclegowych.

2.3. Oferta jest wyświetlana przez 30 dni od dnia zamieszczania. Po upływie tego terminu oferta w sposób automatyczny zostaje deaktywowana w Serwisie przez Administratora serwisu. Pracodawca o tym dostaje wiadomość przez e-mail. Po deaktywacji oferty  jest możliwość w dowolnej chwili ją odnowić. Koszt tej uslugi jest taki samy jak w przypadku zamieszczenia nowej oferty.. Administrator Konta lub menadżerowie Konta mogą usunąć ofertę w dowolnym czasie, również przed upływem terminu, na jaki oferta została zamieszczona.

2.4. Dodatkowe usługi, takie jak wyróżnienie kolorem lub promowanie oferty są aktywowane niezwłocznie po złożeniu zamówienia na usługę dodatkową i po dokonaniu zapłaty zgodnie z cennikiem oraz po jej zaksięgowaniu. Usługi dodatkowego mogą być zamawiane w dowolnym momencie po zamieszczeniu oferty. Usługa tłumaczenia oferty na j. rosyjski jest realizowana w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia i dokonania zapłaty. Administrator serwisu zamieszcza przetłumaczoną ofertę w Serwisie po wykonaniu tłumaczenia.

 

3. Korzystanie z ofert przez Użytkowników

3.1. Użytkownik może przeglądać wszystkie oferty pracy z Polski oraz z innych krajów Unii Europejskiej oraz wszystkie oferty noclegowe z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Każdą z tych ofert można dodać do obserwowanych ofert. Użytkownik nawiązuje kontakt z wybranymi Pracodawcami lub Właścicielami hostelu samodzielnie, według własnego wyboru. Administrator serwisu nie pośredniczy w kontaktach lub nawiązaniu współpracy podejmowanych w związku z ofertami zamieszczonymi w Serwisie, chyba że Użytkownik wybiera Usługę dodatkową przewidzianą w Regulaminie. Użytkownik ma nieograniczony dostęp do danych kontaktowych Pracodawców z Polski oraz Właścicieli hostelu z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

3.2. Użytkownik może wystawiać ocenę Pracodawcy. W celu wystawienia oceny Użytkownik wysyła zapytanie w celu potwierdzenia zatrudnienia u Pracodawcy lub przyjazdu do Pracodawcy w celu zatrudnienia z oferty wcześniej dodanej do obserwowanych na Koncie Użytkownika. Po otrzymaniu zapytania Pracodawca niezwłocznie na nie odpowiada. Użytkownik wystawia ocenę po otrzymaniu odpowiedzi od Pracodawcy. Nieotrzymanie odpowiedzi lub niepotwierdzenie zatrudnienia lub przyjazdu do Pracodawcy w celu zatrudnienia przez Pracodawcę uniemożliwia wystawienie oceny przez Użytkownika.

3.3. Użytkownik może wystawiać ocenę Właścicielowi hostelu. W celu wystawienia oceny Użytkownik wysyła zapytanie w celu potwierdzenia zakwaterowania u Właściciela hostelu z oferty wcześniej dodanej do obserwowanych na Koncie Użytkownika. Po otrzymaniu zapytania Właściciel hostelu niezwłocznie na nią odpowiada. Użytkownik wystawia ocenę po otrzymaniu odpowiedzi od Właściciela hostelu. Nieotrzymanie odpowiedzi lub niepotwierdzenie zakwaterowania przez Właściciela hostelu uniemożliwia wystawienie oceny przez Użytkownika.

3.4. Użytkownik może skorzystać z pośrednictwa Administratora serwisu w potwierdzeniu dostępności noclegu. Użytkownik wypełnia  odpowiedni formularz i wysyła do Właściciela hostelu za pośrednictwem Serwisu. Właściciel hostelu niezwłocznie potwierdza dostępność noclegu a Administrator serwisu przesyła potwierdzenie Użytkownikowi. Usługa jest nieodpłatna. W celu zarezerwowania noclegu konieczny jest bezpośredni kontakt Użytkownika i Właściciela hostelu. Administrator serwisu nie pośredniczy w dokonywaniu rezerwacji. Nie ponosi też żadnej odpowiedzialności ani wobec Użytkownika ani Właściciela hostelu związanej z potwierdzeniem dostępności noclegu, dokonaniem rezerwacji, itp.

 

 

 

4. Szkolenia

4.1. Sekcja serwisu SZKOLENIA została stworzona w celu udostępnienia Użytkownikom i Gościom informacji o aktualnych szkoleniach o różnorodnej tematyce , w tym darmowych kursów językowych w dowolnych miastach Polski.

Informacje o szkoleniach umieszczane są przez Administratora serwisu. Organizatorzy szkoleń zgłaszają informacje o szkoleniach Administratorowi serwisu na adres e-mail: biuro@gefest.pl.  Zasady umieszczania reklam regulują odrębne umowy.

 

 

5. Pomoc w uzyskaniu zaproszenia

5.1. Użytkownik może skorzystać z usługi pośrednictwa Administratora serwisu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy upoważniającej do podjęcia pracy w Polsce, tj. OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY (dalej „Oświadczenie”). W tym celu  Użytkownik wypełnia formularz, podając wszystkie dane osobowe niezbędne do wypełnienia Oświadczenia oraz Wniosku o wydanie wizy krajowej. Dodatkowo Użytkownik jest zobowiązany dołączyć do formularza skan lub zdjęcie paszportu zagranicznego.

5.2. Usługa jest odpłatna. Pobierana kwota m.in. pokrywa koszt wysyłki dokumentów do Użytkownika. Cena usługi wynika z cennika i jest różna w zależności od kraju Użytkownika.

5.3. Użytkownik może zamówić tylko jedno Oświadczenie związane ze wskazanym paszportem zagranicznym w danym okresie, tj. w terminie 300 dni.

5.4. Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zarejestrować Oświadczenie we właściwym dla siedziby firmy Powiatowym Urzędzie Pracy i wysłać oryginał Oświadczenia do Administratora serwisu na adres: GEFEST SP. Z O.O., ul. Żeromskiego 3, Ożarów Mazowiecki 05-850. Pracodawca oświadcza, że ma świadomość, iż istnieje możliwość, że Użytkownik nie przyjedzie do tego Pracodawcy po uzyskaniu wizy bez podania przyczyn. Z tego powodu Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Użytkownika a Pracodawca zobowiązuje się nie podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Administratora serwisu oraz zrzeka się wobec Administratora serwisu wszelkich możliwych roszczeń, w tym o zwrot kosztów związanych z uzyskaniem dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy.

5.5. Użytkownik może zamówić tylko dwa Oświadczenia na dwa różne paszporty zagraniczne, czyli na dwie różne osoby w terminie 300 dni od dnia zamówienia pierwszego Oświadczenia. W przypadku, gdy ilość zamówionych Oświadczeń będzie większa niż dwa z jednego adresu IP wszystkie Konta zarejestrowane na ten adres będą zablokowane, co spowoduje wstrzymanie uzyskania zaproszenia do czasu wyjaśnienia okoliczności. Pieniądze wpłacone przez Użytkownika nie będą zwrócone i zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z anulowaniem procesu uzyskania zaproszenia.

5.6. Jeśli od momentu wypełnienia formularza do Oświadczenia minęło 40 dni i na Koncie Użytkownika nie pojawiła się informacja, że  Oświadczenie zostało do niego wysłane, oznacza to, że Pracodawca nie był w stanie go uzyskać. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, że może zamówić następne Oświadczenie do tego samego paszportu.  Nowe Oświadczenie może  być  zamówione u dowolnego Pracodawcy.  Usługa ponownego ubiegania się o Oświadczenie jest nieopłatna dla Użytkownika, którego zamówienie nie zostało zrealizowane w terminie 40 dni, o czym mowa powyżej.

5.7. Wraz z Oświadczeniem Użytkownik uzyskuje wypełniony WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ. Usługa jest nieodpłatna.

5.8. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, że po przyjeździe do Polski  Użytkownik zostanie zatrudniony przez Pracodawcę, który przekazał Użytkownikowi Oświadczenie. Nie ponosi też odpowiedzialności za uzyskanie przez Użytkownika wizy na podstawie dokumentów uzyskanych za pośrednictwem Administratora serwisu. Użytkownikowi nie przysługują wobec Administratora serwisu  żadne roszczenia związane z korzystaniem z Usług, w szczególności o zwrot kosztów poniesionych w związku z ubieganiem się o wizę, czy też z planowanym przyjazdem do Pracodawcy, w tym kosztów biletów, ubezpieczenia, utraconych korzyści itp.

 

6. Konto VIP

Każdy Użytkownik może aktywować Konto VIP. Aktywacja Konta VIP umożliwia bezimienne oglądanie danych kontaktowych Pracodawców w ofertach z innych krajów Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od momentu uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem. Wszyscy Goście oraz Użytkownicy bez konta VIP mogą tylko oglądać treść tych ofert.

 

7. Wyróżnianie ofert

Każda oferta pracy lub oferta noclegu może być wyróżniona kolorem w dowolnej chwili podczas zamieszczenia ogłoszeń lub po ich opublikowaniu. Cena usługi zależy od ilości dni ważności tej usługi. Opłata jest zgodna z cennikiem.

 

8. Promowanie ofert

Każda oferta pracy lub oferta noclegu może być promowana, czyli umieszczona na górze listy ofert, w dowolnej chwili podczas zamieszczenia ogłoszeń lub po ich opublikowaniu. Cena usługi zależy od ilości dni ważności tej usługi. Opłata jest zgodna z cennikiem.

 

9. Przycisk SOS

Sekcja SOS ma na celu pomoc cudzoziemcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na terenie Polski. Na dworcach największych miast Polski umieszczone są urządzenia SOS. Przez takie urządzenie dowolna osoba może zgłosić, że poszukuje oferty pracy lub noclegu, podając swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu aktywnego na terenie Polski. Dane te będą zamieszczone w Serwisie w zakładce dostępnej dla Pracodawców. Osoba korzystająca z urządzenia SOS wyraża zgodę na zamieszczenie ww. danych w Serwisie. Każdy Pracodawca ma całodobowy dostęp do strony Serwisu, gdzie w dowolnej chwili można obserwować aktualną listę zgłoszonych osób. Imię takiej osoby oraz jej numer telefonu będzie zamieszczone na stronie Serwisu dostępnej wyłącznie Pracodawcom przez 24 godziny od kontaktu z urządzeniem SOS. Pracodawca może się skontaktować z taką osobą i odebrać z dworca, oferując pracę. Usługa jest nieodpłatna.

 

10. Telefoniczna linia informacyjna

Linia telefoniczna ma charakter konsultacyjno-informacyjny. Pracuje w godzinach 8.00-16.00 polskiego czasu. Opłata za połączenie jest zgoda z taryfą operatora. Usługa udzielenia informacji jest nieodpłatna.

 

11. Umieszczenie reklamy

W sprawach umieszczenia reklamy w Serwisie należy się kontaktować na adres e-mail: reklama@gefest.pl. Zasady umieszczania reklam regulują odrębne umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2   

                CENNIK USŁUG

 

                              

                                              

Na usługi portalu GEFEST.PL dla Pracodawców i Właścicieli hostelu

 

Nazwa usługi Cena BRUTTO z VAT 23%, PLN
1 Tłumaczenie ogłoszenia 10.00
2 Umieszczenie 1 ogłoszenia 10.00
3 Wyróżnienie ogłoszenia na 3 dni 7.00
4 Wyróżnienie ogłoszenia na 10 dni 15.00
5 Wyróżnienie ogłoszenia na 30 dni 30.00
6 Promowanie ogłoszenia na 3 dni 7.00
7 Promowanie ogłoszenia na 10 dni 15.00
8 Promowanie ogłoszenia na 30 dni 30.00

 

 

Na usługi Serwisu GEFEST.PL dla Użytkowników

 

Nazwa usługi Cena BRUTTO z VAT 23%, PLN
1 Aktywacji konta VIP 25.00
2 Wysyłka zaproszenia do Ukrainy 25.00
3 Wysyłka zaproszenia do Białorusi 25.00
4 Wysyłka zaproszenia do Rosji 30.00
5 Wysyłka zaproszenia do Armenii 40.00
6 Wysyłka zaproszenia do Gruzji 40.00
7 Wysyłka zaproszenia do Mołdawii 25.00

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Poniższy dokument określa cel i zasady stosowane przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, Pracodawców, Właścicieli hostelu w Serwisie.

 

1. RODZAJ PRZETWARZANYCH INFORMACJI

1.1. Administrator serwisu, którym jest GEFEST.PL jest GEFEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w OŻARÓWIE MAZOWIECKIM przy  ul. STEFANA ŻEROMSKIEGO 3, kod 05-850 gromadzi i przetwarza wyłącznie niezbędne informacje, aby prawidłowo świadczyć Usługi i ulepszać funkcjonalność Serwisu. W tym celu zbiera i przetwarza dane, w tym dane osobowe Użytkowników, Pracodawców i Właścicieli hosteli. Dane osobowe, które Użytkownik, Pracodawca lub Właściciel hostelu podaje w Formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane w celu realizacji Uslug.

1.2. Administrator serwisu jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. W celu realizacji Usług, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Pracodawcom lub Właścicielom hosteli. Administrator serwisu nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawców lub Właścicieli hosteli. 

1.3. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, Pracodawcy lub Właściciela hostelu i innych osób trzecich mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych Użytkowników oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla Użytkowników.

1.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, Pracodawcę lub Właściciela hostelu jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych, podanie tylko części wymaganych danych lub podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić Administratorowi serwisu realizację celów, dla których dane zostały podane. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu tworzą hasło dostępu do swoich kont oraz udostępniają Administratorowi serwisu następujące dane:

a) Pracodawca: nazwa firmy, data utworzenia firmy, numer REGON, numer NIP, typ pracodawcy, adres firmy, adres strony internetowej firmy, numer telefonu, e-mail, numer IP.

b) Właściciel hostelu: nazwa firmy, data utworzenia firmy, numer REGON, numer NIP, adres firmy, adres strony internetowej firmy, numer telefonu, e-mail, numer IP.

c) Użytkownik: imię, nazwisko, numer telefonu, numer aplikacji Viber, e-mail, numer IP, dane osobowe znajdujące się na skanie paszportu (w przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa Administratora serwisu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy).

 

1.5. Administrator danych niniejszym informuje Użytkownika, Pracodawcę i Właściciela hostelu, że ich dane mogą być wykorzystane w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz w celu:

 

a) udzielania informacji i świadczenia Usług;

b) realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji i utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem, Pracodawcą lub Właścicielem hostelu w związku z wyżej wymienionymi sprawami;

c) zapobiegania problemom i awariom Serwisu.

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Dane będą przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych, a w przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa Administratora serwisu w uzyskaniu dokumentów niezbędnych Użytkownikowi do uzyskania wizy także w formie papierowej.

2.2. Administrator serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłową ochronę przetwarzanych danych Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu, a w szczególności zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.3. W związku z przetwarzaniem danych Administrator serwisu może korzystać z usług określonych podmiotów przetwarzających dane, a niektóre czynności techniczne lub organizacyjne mogą zostać powierzone podmiotom trzecim, spółkom zależnym Administratora serwisu lub z nim powiązanym.

2.4. Proces logowania się do Serwisu oraz wypełnianie formularzy rejestracyjnych są chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (standard szyfrowania przesyłu danych w Internecie), który zwiększa ochronę transmisji danych.

2.5. Po usunięciu Konta dane osobowe zostają przeniesione do archiwum. Użytkownik, Pracodawca oraz Właściciel hostelu może ponowie aktywować Konto  na podstawie tych danych osobowych, które zostały przeniesione do archiwum.

 

3. PRAWA UŻYTKOWNIKA, PRACODAWCY I WŁAŚCICIELA HOSTELU

3.1. Każdemu Użytkownikowi, Pracodawcy i Właścicielowi hostelu przysługuje prawo do ochrony prywatności przez Administratora serwisu, który jest administratorem danych osobowych.

3.2. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu może zwrócić się do Administratora serwisu wysyłając e-mail na adres support@gefest.pl w celu realizacji swoich praw.

3.3. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz do:

a) uzyskania stosownych informacji (tj. o zbiorze zawierającym jego dane osobowe, administratorze danych i jego siedzibie oraz adresie, celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze; od kiedy jego dane przetwarzane są w zbiorze, o treści tych danych, o źródle, z którego pochodzą dotyczące go dane, o sposobie udostępnianie danych, w szczególności o odbiorcach lub kategoriach, którym dane są udostępniane);

b) żądania uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

c) w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo.

4. PRAWA ADMINISTRATORA SERWISU

4.1. Administrator serwisu będący administratorem danych jest uprawniony do podjęcia działania wobec danych i innych informacji dotyczących Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu jeśli zakłada się, w dobrej wierze, że takie działania są niezbędne w celu:

 

a)  ochrony jego interesów i/lub interesów osób trzecich;

b)  przestrzegania wymogów prawnych lub w związku z działaniami podejmowanych w imieniu jakichkolwiek właściwych organów;

c) dochodzenia swoich praw przed jakimikolwiek organami, na jakimkolwiek etapie postępowań i przeciwko komukolwiek;

d) udzielenia pomocy odpowiednim organom policyjnym w walce z działaniami niezgodnymi z prawem, mającymi miejsce w Internecie, podejmowanymi przez jednego lub wielu użytkowników, które niekoniecznie związane są z korzystaniem z usług i/lub w dokonaniu których usługi są kluczowe pod jakimkolwiek względem;

e) obrony w sporach ze stronami trzecimi, gdzie strony takie utrzymują, że działanie i/lub zaniechanie dokonane w imieniu użytkownika i w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, poprzez usługi i/lub następnie poprzez korzystanie z usług, narusza ich prawa.

 

4.2 Każdorazowo Administrator serwisu może przekazywać dane udostępnione przez Użytkownika, Pracodawcę i Właściciela hostelu podmiotom publicznym i/lub prywatnym, które są uprawnione do dostępu do tych danych zgodnie z obowiązkami prawnymi, regulacjami lub przepisami unijnymi.

 

5. PLIKI COOKIES

5.1. Administrator serwisu zastrzega, że może stosować pliki „cookies” (tj. pliki tekstowe przesyłane i przechowywane na dysku Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu w celu ich późniejszego przekazania podczas kolejnej wizyty) w celu ułatwienia korzystania z Usług zgodnie z zamówieniem Użytkownika, Pracodawcy i Właściciela hostelu. Piliki ,,cookies” mogą być wykorzystywane do profilowania reklam wyświetlanych na stronie Serwisu oraz profilowania ofert pracy przesyłanych Użytkownikom.  Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik, Pracodawca i Właściciel hostelu może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych w ramach Serwisu.

5.2. Pliki „cookies” można zablokować przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w następujący sposób:

 

• Firefox:

Uruchom przeglądarkę Firefox.

Na pasku narządzi w górnej części przeglądarki wybierz „Narzędzia”, a następnie „Opcje”.

Wybierz panel “Prywatność”.

Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję: „Będzie używał ustawień historii użytkownika”. Odznacz pole „Akceptuj ciasteczka” i kliknij „OK”, aby zapisać nowe ustawienia.

 

• Internet Explorer:

Kliknij „Narzędzia” a następnie „Opcje internetowe”.

Wybierz panel „Prywatność” i przesuń suwak zgodnie z wymaganym poziomem zabezpieczeń. Kliknij „OK”, aby zapisać nowe ustawienia.

 

• Google Chrome:

Kliknij „Narzędzia” Wybierz “Ustawienia”, a następnie “Pokaż ustawienia zaawansowane”.

W sekcji „Prywatność” wejdź w „Ustawienia treści”.

W sekcji „Pliki cookies” odznacz pole dotyczące ciasteczek i zapisz nowe ustawienia.

 

• Safari:

Kliknij na „Preferencje” na pasku narzędzi i wybierz panel „Prywatność”.

W sekcji „Pliki cookie i inne dane witryn” możliwe jest dokonanie wyboru, czy Safari ma zapisywać ciasteczka i, jeśli tak, w jakich przypadkach.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookies przechowywanych na komputerze, kliknij na „Pokaż pliki cookies”.

 

6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku rozszerzenia zakresu Usług świadczonych w Serwisie lub zmian technologicznych i standardów wymaganych dla świadczenia usług drogą elektroniczną, Administrator serwisu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności Serwisu. Każda zmiana będzie wyraźnie sygnalizowana przez umieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.